Službenički sud u Koprivničko-križevačkoj županiji


Odlukom o ustrojavanju Službeničkog suda u Koprivničko-križevačkoj županiji („Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije“ broj 9/08. i 13/16.) osnovan je Službenički sud u Koprivničko-križevačkoj županiji za područje Koprivničko-križevačke županije, osim Grada Koprivnice za vođenje postupaka zbog povrede službene dužnosti.

Člankom 51. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) utvrđeno je da službenički sudovi imaju predsjednika i najmanje šest članova. Nadalje, propisano je da se predsjednik i najmanje dva člana imenuju iz redova diplomiranih pravnika s položenim pravosudnim ispitom.


Službenički sud u Koprivničko-križevačkoj županiji djeluje u sljedećem sastavu:

  1. SANELA KONTIN MIKLIN, predsjednica,
  2. MARINA RENGEL BRLEČIĆ, članica,
  3. IVANA ŠIRIĆ, članica,
  4. JELENA DRAKULIĆ, članica,
  5. HELENA MATICA, članica,
  6. VESNA PRIBEG PERIČIĆ, članica,
  7. SUZANA ZEMLJAK, članica.

Službenički sud odlučuje u vijeću od tri člana koje imenuje predsjednica Službeničkog suda za svaki pojedini slučaj.

Nadležan je za vođenje postupka zbog povrede službene dužnosti lokalnih službenika i namještenika i to za odlučivanje o teškim povredama službeničke dužnosti službenika i namještenika u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u prvom stupnju te u drugom stupnju za lake povrede službeničke dužnosti.

Službeničku sud radi temeljem odredaba Poslovnika Službeničkog suda u Koprivničko-križevačkoj županiji objavljenog  u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broju 15/17. koji uređuje njegov način poslovanja, ovlasti i poslove.