Upravljanje državnom imovinom


Dana 30. prosinca 2023. stupio je na snagu Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 155/23.), kojim su poslovi upravljanja neizgrađenim građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem za redovitu uporabu tih građevina u vlasništvu Republike Hrvatske povjereni županijama, gradovima i sjedištima županija prema mjestu gdje se nekretnina nalazi, dok su poslovi upravljanja stanovima i poslovnim prostorima u vlasništvu Republike Hrvatske povjereni trgovačkom društvu Državne nekretnine d. o. o.

Fizičke i pravne osobe zahtjeve podnose: 

  • za građevinsko zemljište i građevine u vlasništvu Republike Hrvatske – Koprivničko-križevačkoj županiji, te Gradu sjedištu županije odnosno Gradu Koprivnici), a prema mjestu gdje se nekretnina nalazi
  • zahtjevi organizacija civilnog društva  - Ministarstvu
  • za planinarske objekte:
    • na području nacionalnog parka ili parka prirode - javnoj ustanovi za upravljanje nacionalnim parkom ili parkom Prirode
    • izvan područja nacionalnog paraka ili parka prirode - Ministarstvu
  • za stanove, poslovne prostore i garaže u vlasništvu Republike Hrvatske- trgovačkom društvu Državne nekretnine d.o.o.

Jedinice lokalne samouprave (uključujući i gradove - sjedišta županija i velike gradove) i pravne osobe u njihovom vlasništvu podnose zahtjeve koji se odnose na neizgrađeno građevinsko zemljište i građevine Županiji na čijem se području  nekretnina nalazi.

Jedinice lokalne samouprave (uključujući i gradove - sjedišta županija i velike gradove) i pravne osobe u njihovom vlasništvuzahtjeve koji se odnose na stanove i poslovne prostore podnose Ministarstvu.

Županije i pravne osobe u njihovom vlasništvu podnose zahtjeve Ministarstvu.

Zahtjevi za dodjelu nekretnina u svrhu smještaja tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili ustanova čiji su oni osnivači se podnose Ministarstvu.

Tijela državne uprave i drugi korisnici državnog proračuna Republike Hrvatske te pravne osobe s javnim ovlastima, druge pravne osobe osnovane posebnim propisom čiji je osnivač Republika Hrvatska, javna visoka učilišta, parlamentarne političke stranke i nezavisni saborski zastupnici zahtjeve za dodjelu nekretnina u svrhu smještaja tih tijela podnose Ministarstvu.

Trgovačka društva u isključivom ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske zahtjeve za dodjelu poslovnih prostora u svrhu smještaja tih društava u poslovnim prostorima u vlasništvu Republike Hrvatske podnose Državnim nekretninama d. o. o.


Obrasci za kupovinu nekretnine kao i potrebna dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev dostupni su OVDJE.

Rješenje o imenovanju službenika Koprivničko-križevačke županije ovlaštenih za rad u Internom registru nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske dostupno je OVDJE.

Kontakt:

Tihomir Kvakarić

Pročelnik

Antuna Nemčića 5, prizemlje, soba 4

Koprivnica 48000

+ 385 48 658 190

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Upravni odjel za opću upravu i imovinska prava