Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu


Darko Masnec

Pročelnik

Antuna Nemčića 5/1, II. kat, soba 47

Koprivnica 48000

+385 48 658 242

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu obavlja poslove planiranja, praćenja i izvršavanja financijskih dokumenata Županije, provođenje postupaka javne nabave, poslove pripremanja, kandidiranje projekata te obavljanje stručnih poslova vezanih uz programe Europske unije (u daljnjem tekstu: programe EU) kao i drugih projekata od županijskog interesa.

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu obavlja sljedeće poslove:

 • praćenja i proučavanja problematike javnih financija s naglaskom na financiranje javnih potreba te pripremanja analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima vezanim uz javne financije,
 • proučavanja i sudjelovanja u pripremi prijedloga programa financiranja javnih potreba Županije te financiranja prihvaćenih programa s aktivnostima i projektima,
 • izrade uputa proračunskim korisnicima o načinu izrade financijskih planova i elementima izrade zahtjeva za osiguranje sredstava u proračunu Županije,
 • pripreme nacrta proračuna Županije i pratećih financijskih dokumenata, izvršavanje proračunskih izdataka i rashoda, vođenje poslova naplate prihoda i evidencija prihoda i primitaka te rashoda i izdataka kao i poslove ekonomata,
 • izrade periodičnih (tromjesečni, polugodišnji i devetomjesečni) i godišnjih financijskih izvještaja proračuna te prijedloga polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,
 • praćenja i proučavanja problematike izvršavanja proračuna jedinica lokalne samouprave, pripremanja mjera unaprjeđenja njihovog financiranja te prijedloga osiguranja dopunskih sredstava iz državnog i županijskog proračuna te fondova EU,
 • izrade nacrta općih i pojedinačnih akata vezanih uz prihode, primitke, rashode i izdatke proračuna te povremena izvješća na traženje župana i Županijske skupštine i njegovo izvršavanje kao i druge poslove i zadatke vezane uz djelatnost financiranja Županije,
 • provođenja prvostupanjskih upravnih postupaka razreza i naplate poreza na nasljedstva i darove i poreza na cestovna motorna vozila,
 • provođenja upravnog postupka i rješavanje u drugostupanjskom postupku po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela gradova i općina, sukladno odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • uspostavljanja, razvijanja i koordiniranja sustava financijskog upravljanja i kontrole,
 • obračuna i isplate plaća i drugog dohotka,
 • izrađivanja plana javne nabave računalne i mrežne opreme te sistemskog softvera,
 • provođenja postupaka javne nabave u kojima se Županija nalazi u svojstvu naručitelja te provođenje objedinjenih postupaka javne nabave za javne ustanove kojima je osnivač Županija kao i za trgovačka društva u kojima Županija ima poslovne udjele, odnosno dionice,
 • provođenja postupaka izravnog ugovaranja roba, radova i usluga,
 • vođenja registra sklopljenih ugovora o javnoj nabavi,
 • pripremanja i prijave projekata na sredstva fondova EU,
 • surađivanja s drugim dionicima na pripremi i provedbi projekata sufinanciranih iz fondova EU i ostalih međunarodnih i nacionalnih fondova te državnih tijela (darovnice),
 • vođenja i koordiniranja baze europskih projekata na županijskoj razini u suradnji s POROM Regionalnom razvojnom agencijom Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: „PORA“),
 • praćenja i prosljeđivanja zainteresiranim stranama javnih poziva programa EU,
 • druge poslove u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima.