Datum zadnjeg ažuriranja: 2023-02-06

Utvrđivanje minimalnih uvjeta - pružanje ugostiteljskih usluga - ostali ugostiteljski objekti za smještaj


Pravni temelj: Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine” broj: 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21) i Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekta iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj („Narodne novine“ broj: 54/16, 69/17).

Obveznik: trgovačka društva, zadruge i obrtnici, kao  i drugi navedeni u članku 5. Stavak 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine” broj: 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21), registrirani za dobavljanje ugostiteljske  djelatnost dužni su   prije početka  obavljanja ugostiteljske djelatnosti temeljem članka 20. stavak 1. i stavak 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine” broj: 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21) podnijeti ovom Upravnom odjelu zahtjev za utvrđivanjem minimalnih  uvjeta  (kategorizacije),  odnosno zahtjev  za nastavkom  obavljanja djelatnosti.

Zahtjev se podnosi Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Koprivničko-križevačke županije, prema mjestu sjedišta obrta - Đurđevac, Koprivnica, Križevci.

Način podnošenja zahtjeva:

 • osobnim dolaskom u nadležno upravno tijelo
 • putem e-maila

Uz zahtjev stranka je dužna priložiti:

 • Dokaz o registraciji (izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda za pravne osobe, izvadak iz Obrtnog registra za fizičke osobe)
 • Obavijest o razvrstavanju Državnog zavod za statistiku (samo trgovačka društva)
 • Dokaz o pravu korištenja objekta odnosno poslovnog prostora (ugovora o zakupu ili izvatka iz zemljišne knjige)
 • Grafičko rješenje u kojem je vidljiva kvadratura i opis prostorija 
 • Dokazi za uporabu građevine sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
 • Dokaz o ispravnosti električnih instalacija
 • Dokaz o ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija (dokaz o funkcionalnosti i održavanju dimnjaka)
 • Dokaz o ispravnosti/funkcionalnosti ostalih grijaćih tijela ( klima uređaja, grijalice, peći i sl.), ukoliko se nalaze u objektu
 • Dokaz da je objekt priključen na javnu kanalizacijsku mrežu, a gdje te mogućnosti nema dokaz da je to riješeno sukladno posebnim propisima
 • Potvrda o odvozu komunalnog otpada, izdana od nadležnog komunalnog poduzeća
 • Dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi u skladu s Tar. br. 14. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (“Narodne novine” broj 156/22.)

IBAN: HR12 1001005-1863000160
Poziv na broj: HR64 5002-33072-OIB
Korisnik: DRŽAVNI PRORAČUN RH
Svrha uplate: upravna pristojba

Upravna pristojba za izdavanje Rješenja u predmetu odjave pružanje ugostiteljskih usluga u ostalim ugostiteljskim objektima za smještaj i utvrđivanja propisanih minimalnih uvjeta za vrstu i uvjeta za pružanje ugostiteljskih usluga u ostalim ugostiteljskim objektima za smještaj ne naplaćuje se u skladu s Tar. br. 2. točka 1.  Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (“Narodne novine” broj 156/22.).

Obrasci: