25.11.2022. Zaključak o dodjeli studentskih stipendija studentima s područja Koprivničko-križevačke županije u 2022./2023. akademskoj godini

Župan Darko Koren u petak 25. studenog 2022. donio je Zaključak o dodjeli studentskih stipendija studentima s područja Koprivničko-križevačke županije u 2022./2023. akademskoj godini.

Zaključak s Listom reda prvenstva možete vidjeti na dokumentu pdf Zaključak Župana o dodjeli studentskih stipendija s listom prvenstva.

Stipendije se dodjeljuju za prvih sto kandidata na Listi reda prvenstva za dodjelu studentskih stipendija. Ako dva ili više studenta imaju jednak broj bodova, prednost na Listi reda prvenstva ima student koji ostvari veći broj bodova po utvrđenim kriterijima temeljem članka 9. stavka 4. Odluke o stipendiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 13/16, 15/18, 13/20, 20/20 i 22/20 - pročišćeni tekst).

Temeljem ovog Zaključka Koprivničko-križevačka županija sklapa ugovore o stipendiranju s kandidatima, kojima se uređuju međusobna prava i obveze.

Ako student iz bilo kojeg razloga odustane od sklapanja ugovora o stipendiranju ili u roku od petnaest dana od utvrđenog roka za njegovo potpisivanje ne potpiše ugovor o stipendiranju, ugovor se sklapa sa sljedećim kandidatom na Listi reda prvenstva, uvijek zaključno do onog broja koliko se stipendija isplaćuje sukladno odredbi iz članka 1. Odluke o broju, visini i roku isplate stipendija za studente s područja Koprivničko-križevačke županije za akademsku godinu 2022./2023. („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 26/22).

Kandidati koji se na Listi reda prvenstva nalaze u kvoti, odnosno iznad praga za ostvarivanje prava na stipendiju, bit će obaviješteni i putem elektroničke pošte da su ostvarili pravo na studentsku stipendiju Koprivničko-križevačke županije u 2022./2023. akademskoj godini. Kandidati su dužni potvrditi prihvaćanje stipendije te će im sukladno s tim biti dodijeljen termin potpisivanja ugovora.

Kod potpisivanja Ugovora potrebno je priložiti bjanko zadužnicu (ovjerenu od strane javnog bilježnika) i potvrdu žiro računa na koji će biti isplaćivana stipendija. Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU GDPR) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.), te u skladu s Politikom zaštite privatnosti osobnih podataka, kopije kartica žiro računa neće biti prihvaćene.

Uputa za popunjavanje obrasca bjanko zadužnice:

  • Prvu stranu obrasca bjanko zadužnice ispunjava student, iznos naveden u bjanko zadužnici mora pokrivati iznos dobivene stipendije.
  • Drugu stranu obrasca ispunjava jamac platac, sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice („Narodne novine“ broj 115/12. i 82/17.). Jamac platac može biti svaka punoljetna osoba.

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine

16.11.2022. Objavljena lista reda prvenstva za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2022./2023

20221116 083342

U prostorijama Županijske uprave danas je održan sastanak Povjerenstva za stipendiranje studenata s područja Koprivničko-križevačke županije na kojem je utvrđena

L I S T U  R E D A  P R V E N S T V A

studentima

s područja Koprivničko-križevačke županije u 2022./2023. akademskoj godini

Lista je dostupna na sljedećem dokumentu pdf Lista reda prvenstva .

Podsjetimo Koprivničko-križevačka županija sedmu godinu zaredom provodi model dodjele stipendija iz županijskog Proračuna, a ove je akademske godine broj stipendija u odnosu na prošlu godinu opet povećan, kao i iznos stipendija.

Sukladno županovoj Odluci ove će se godine dodijeliti 100 stipendija u iznosu od tisuću kuna mjesečno, odnosno 20 stipendija više nego prošle akademske godine, čime se nastavlja kontinuirani rast ulaganja Županijske uprave u sustav visokog obrazovanja. Spomenimo kako je ove godine zabilježen i najveći interes za stipendije do sada, pristiglo je 238 prijava od kojih je sukladno propozicijama natječaja odabrano prvih 100 kandidata.

Ako dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova, prednost na Listi reda prvenstva ima kandidat koji ostvari veći broj bodova po utvrđenim kriterijima temeljem članka 9. stavka 4. Odluke o stipendiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 13/16, 15/18, 13/20, 20/20 i 22/20 - pročišćeni tekst).

Kandidati u roku od osam dana od dana objavljivanja Liste reda prvenstva mogu preporučeno poštom podnijeti pisani prigovor Županu Koprivničko-križevačke putem Povjerenstva.

Odluku po prigovoru donosi Župan, protiv odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Na temelju Liste reda prvenstva, a nakon rješavanja po prigovorima, Župan donosi  odluku  o  dodjeli studentskih  stipendija  u  tekućoj  akademskoj godini.

Na temelju odluke Koprivničko-križevačka županija, zastupana po Županu, sklapa ugovore o stipendiranju s kandidatima, kojima se uređuju međusobna prava i obveze.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU GDPR) i Zakonu provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18), te u skladu s Politikom zaštite privatnosti osobnih podataka koja je objavljena i može se pročitati na web stranici Koprivničko-križevačke županije, https://kckzz.hr/hr/politika-zastite-privatnosti-osobnih-podataka, uz primjenu odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja, Lista reda prvenstva objavljuje se sa sljedećim podacima: redni broj, ime i prezime studenta, prebivalište i ukupan broj bodova.

Služba ureda župana