24.08.2023.

Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat šumske ceste „Polum – Medenjak 97“, HŠ d.o.o. UŠP Koprivnica