24.08.2023.

Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat šumske ceste „Jazmak – Kosturač – Buk - Drobna“, HŠ d.o.o. UŠP Koprivnica