24.08.2023.

Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat šumske ceste „Đurđevačka Bilogora 7“, HŠ d.o.o. UŠP Koprivnica