24.08.2023.

Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat šumske ceste „Mesarica – Plavo 4“, HŠ d.o.o. UŠP Koprivnica