18.04.2023.

Javna rasprava – Studija utjecaja na okoliš na okoliš razrade i eksploatacije na budućem eksploatacijskom polju ugljikovodika „Jankovac“, Općina Sokolovac i Općina Rasinja, Koprivničko-križevačka županija nositelja zahvata INA-Industrija nafte d.d.