26.01.2023.

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat - Izgradnja betonare nazivnog kapaciteta 120 m3/h na k.č.br. 3951/5, k.o. Đurđevac I