Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područja rada Županije

Temeljem članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13., 85/15. i 69/22.) objavljuju se zakoni i ostali propisi koji se odnose na  područja rada Županije:

USTAVNO UREĐENJE

1. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 56/90., 135/97., 08/98., 113/00., 124/00., 28/01., 41/01., 55/01., 76/10., 85/10. i 05/14.)

2. Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 55/90., 26/93. i 29/94.)

3. Zakon o političkim strankama („Narodne novine“ broj 76/93., 111/96., 164/98., 36/01. i 28/06.)

4. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02., 47/10., 80/10., 93/11. i 93/11.)

UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR

1. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09. i 110/21.)

2. Zakon o upravnim sporovima („Narodne novine“ broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16., 29/17. i 110/21.)

UREDSKO POSLOVANJE

1. Uredba o uredskom poslovanje („Narodne novine“ broj 75/21.)

2. Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 33/95.)

3. Pravilnik za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 93/95.)

4. Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akata tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti („Narodne novine“ broj 34/02.)

SUSTAV LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.)

2. Europska povelja o lokalnoj samoupravi (Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi, „Narodne novine“ – međunarodni ugovori broj 14/97., 2/07., 4/08. i 5/08.)

3. Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.) – u dijelu koji se odnosi na temeljne odredbe

4. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.)

5. Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12., 121/16., 98/19., 42/20., 144/20. i 37/21.)

6. Zakon o postupku primopredaje vlasti („Narodne novine“ broj 94/04., 17/07., 91/10. i 22/13.)

7. Zakon o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 143/21.)

8. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10. i 10/23.)

PRISTUP INFORMACIJAMA I JAVNOST RADA

1. Zakon o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i 106/12.)

2. Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13., 85/15. i 69/22.)

3. Zakon o tajnosti podataka („Narodne novine“ broj 79/07. i 86/12.)

4. Zakon o medijima („Narodne novine“ broj 59/04., 84/11., 81/13. i 114/22.)

5. Zakon o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/21. i 114/22.)