Datum zadnjeg ažuriranja: 2024-01-29

Jedinstveni digitalni pristupnikcroatia flagunited kingdom flag

your europe logo

Obrt


Nadležno tijelo: Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, prema mjestu sjedišta obrta – Koprivnica, Đurđevac, Križevci.

Način podnošenja zahtjeva:

 • putem online servisa e-Obrt https://e-obrt.gov.hr/
 • putem online servisa START https://start.gov.hr/
 • putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • osobnim dolaskom u nadležno upravno tijelo

Kontakt

 • e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • telefon:
  • Koprivnica - 048/658 108, 048/658 109
  • Križevci - 048/720 325
  • Đurđevac - 048/818 423

Propisi:

 • Zakon o obrtu („Narodne novine“ broj 143/13, 129/19, 41/20)
 • Pravilnik o sadržaju i obliku obrtnice („Narodne novine“ broj 101/15),
 • Pravilnik o obliku i načinu vođenja Obrtnog registra („Narodne novine“ broj 58/09)
 • Pravilnik o obliku i sadržaju odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja („Narodne novine“ broj 100/07)                      
 • Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“ broj 42/08)
 • Pravilnik o obrtima koji s mogu obavljati u stambenim prostorijama („Narodne novine“ broj 101/95)
 • Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007 („Narodne novine“ broj 52/07, 72/07)
 • Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („Narodne novine“ broj 82/15, 70/19, 47/20)
 • Pravilnik o izdavanju EU potvrde („Narodne novine“ broj 123/15, 123/20)
 • Pravilnik o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima („Narodne novine“ broj 112/07)

Obrt - u smislu odredbi Zakona o obrtu samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba u svrhu postizanja dohotka ili dobiti ostvarenih proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu. Upis u Obrtni registar novog obrta, prestanka obrta i svih statusnih promjena obrta obavlja se donošenjem rješenja u upravnom postupku i izdavanjem obrtnice.

Osnivanje obrta:

Zahtjev za upis u Obrtni registar podnosi se ispunjavanjem propisanog obrasca – Prijava za upis u Obrtni registar, koja sadrži podatke o vlasniku obrta, o obrtu te djelatnostima obrta u skladu sa Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007) - brojčane oznake djelatnosti obrta.

Obrti u smislu Zakona o obrtu mogu biti:

 • slobodni obrti za obavljanje kojih se kao uvjet ne traži ispit o stručnoj osposobljenosti, majstorski ispit ili odgovarajuća stručna sprema,
 • vezani obrti za obavljanje kojih se kao uvjet traži ispit o stručnoj osposobljenosti, odgovarajuća srednja stručna sprema ili majstorski ispit,
 • povlašteni obrti koje obrtnik smije obavljati samo na temelju povlastice, odnosno dozvole koju izdaje nadležno ministarstvo ovisno o djelatnosti obrta.

e-Obrt – online aplikacija za registraciju obrta

Elektroničku uslugu e-Obrt pruža Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja putem sustava e-Građani, kroz koji sadašnji ili budući obrtnici mogu podnijeti prijavu za osnivanje obrta, ili upisati statusne promjene bez odlaska u nadležno registarsko tijelo, a obrtnik svoju obrtnicu, rješenje o otvaranju obrta i izvadak iz Obrtnog registra nakon provedenog postupka dobije putem svog osobnog korisničkog pretinca.

START – online aplikacija za registraciju obrta

Poduzetnici u Hrvatskoj svoje poslovanje odnosno poslovni nastan mogu pokrenuti i putem digitalnog servisa Vlade Republike Hrvatske – START. Radi se o informacijskom sustavu koji omogućuje brzo i jednostavno pokretanje poslovanja elektroničkim putem

Preduvjet: posjedovanje vjerodajnice, što podrazumijeva elektroničku osobnu iskaznicu ili FINA-in certifikat.

Državljani EU: mogu koristiti sustav e-Građani u Republici Hrvatskoj koristeći svoju nacionalnu vjerodajnicu, tj. sredstvo potvrđivanja elektroničkog identiteta, priznata u EU sustavu prekogranične identifikacije.

Zahtjev za upis u Obrtni registar podnosi se ispunjavanjem propisanog obrasca - Prijava za upis u Obrtni registar (2 primjerka). Prijava sadrži podatke o vlasniku, podatke o obrtu, naziv i.

Uz prijavu za upis prilažu se sljedeće isprave i dokazi:

 • Identifikacijska isprava (osobna iskaznica, na uvid),
 • Svjedodžba ili uvjerenje o stručnoj osposobljenosti odnosno potvrda o položenom majstorskom ispitu (za vezane obrte) za vlasnika obrta ili stručnu osobu ukoliko vlasnik sam ne ispunjava uvjete vezanog obrta
 • Dokaz o pravu korištenja poslovnog/stambenog prostora – ugovor o zakupu poslovnog prostora ili izvadak iz zemljišne knjige i suglasnost vlasnika
 • Dokaz o udovoljavanju posebnim zdravstvenim uvjetima, ako je to propisno posebnim zakonom
 • Ugovor o zajedničkom obavljanju obrta - ukoliko se radi o zajedničkom obrtu

Upravna pristojba se ne plaća.

Prije početka obavljanja obrta trgovačke, ugostiteljske i prijevozničke djelatnosti, obrtnik je dužan zatražiti utvrđivanje ispunjavanja minimalno tehničkih uvjeta za prostor i opremu i drugih zakonom propisanih uvjeta odnosno donošenje rješenja o ispunjavanju uvjeta (odobrenje za rad) odnosno izdavanje licencije.

Uvjerenja o nekažnjavanju i izrečene mjere Suda časti pribavlja upravno tijelo po službenoj dužnosti po primitku zahtjeva.

Tvrtka je ime pod kojim obrt posluje, a sadrži naziv obrta, oznaku obrta, ime i prezime obrtnika i sjedište obrta. Naziv obrta mora se jasno razlikovati od naziva drugog obrta sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Stoga je svakako potrebno utvrditi činjenično stanje provjerom na web stranici Portor.hr postoji li već aktivan obrt s identičnim nazivom obrta.

Prilikom upisa u Obrtni registar upisuju se nazivi i brojčane oznake djelatnosti obrta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007 s objašnjenjima). Nacionalna klasifikacija djelatnosti je klasifikacija svih ekonomskih djelatnosti Republike Hrvatske.

Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica  propisuju se vezani obrti, stupanj i vrsta stručne spreme potrebne za njihovo obavljanje, popis povlaštenih obrta i način izdavanja povlastica.

Ako je obrt upisan u Obrtni registar bez početka rada, obrtnik je dužan početi s obavljanjem obrta u roku od godine dana od dana izdavanja obrtnice. Najkasnije osam dana prije početka obavljanja obrta obrtnik prijavljuje obavljanje obrta na obrascu Prijava za upis u Obrtni registar. Ukoliko obrtnik ne započne s obavljanjem  obrta u roku od godine dana ili o početku obrta ne obavijesti ovaj Upravni odjel, obrt prestaje po sili zakona. Prije početka obavljanja obrta trgovačke, ugostiteljske i prijevozničke djelatnosti, obrtnik je dužan zatražiti utvrđivanje minimalno tehničkih uvjeta za prostor i opremu kod trgovačke i ugostiteljske djelatnosti, odnosno utvrđivanje zakonom propisanih uvjeta za vozilo kod prijevozničke djelatnosti. Tek nakon ishođenja rješenja o minimalni tehničkim uvjetima stranka (trgovac, ugostitelj, prijevoznik) može započeti s obavljanjem djelatnosti.

Tradicijski i umjetnički obrti

Tradicijski obrti su obrti za koje je potrebno posebno poznavanje zanatskih vještina i umijeća u obavljanju djelatnosti, te koji se obavljaju pretežnim udjelom ručnog rada, a koji se tehnikama proizvodnje i rada, namjenom i oblikom oslanjaju na obrasce tradicijske kulture, pa u tom smislu mogu simbolizirati lokalni, regionalni ili nacionalni identitet.

Umjetnički obrt su obrti koji se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti, dizajnom, likovnim i drugim rješenjima uz naglašenu kreativnost i individualnost majstora obrta – umjetnika.

Uvjeti i način stjecanja statusa tradicijskog odnosno umjetničkog obrta propisani su Pravilnikom o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima.

Obrasci:

document PRIJAVA UPIS U OBRTNI REGISTAR

document PRIJAVA IZDVOJENI POGON

document ZAHTJEV PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU OBRT

document ZAHTJEV EU POTVRDE

document ZAHTJEV IZDAVANJE IZVATKA ILI UVJERENJA

document ODJAVA OBRTA

Za dodatna pitanja molimo vas koristite sljedeću kontakt formu:

Neispravan unos
Neispravan unos
Neispravan unos
Neispravan unos

Sigurnosni kod:

Pogrešan unos